• Vertrouwenscommissie 

  SVVN wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en 
  zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er alles aan om grensoverschrijdend 
  gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze 
  vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

  Maar stel nu dat…

  De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij
  grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen SVVN willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook
  één van de redenen waarom binnen SVVN vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld. Zij willen fungeren als een
  centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan
  respectvol en veilig is.

  Voorkomen is beter dan genezen

  Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat
  er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.
  Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie,
  maakt dat deze niet verergert en dat herhaling voorkomen wordt.

  Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van SVVN?

  Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  - pesten en gepest worden
  - machtsmisbruik en verbale agressie
  - het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  - grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten)
  - een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  - de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
  - iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  - het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag

   Wat doen de vertrouwenscontactpersonen?

  Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt
  strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet. De vertrouwenscontactpersonen kunnen je helpen
  bij een melding, hetzij een klacht, bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

  Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die een melding heeft
  over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het
  indienen van een formele klacht.

  Zij zijn bevoegd, met inachtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan
  te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om
  voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

  Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenscontactpersonen?

  Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of
  elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de
  gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van SVVN plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

  Verantwoordelijkheid?

  De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur
  van SVVN. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan
  de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben
  plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

  Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen binnen SVVN?

  Als vertrouwenscontactpersonen luisteren wij naar je verhaal, denken we samen na over de te nemen stappen en
  kunnen we je verder helpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is. Voor veel situaties is geen
  standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing.

  Contactpersoon: 

  Heidi Sprekelmeyer

  06-47024856