Op 9 december 2019 houden wij onze jaarlijkse Algemene Vergadering U bent om 20.00 uur van harte welkom in ons clubgebouw waarbij wij een toelichting zullen geven over het afgelopen seizoen en tevens zullen wij de ontwikkelingen binnen de vereniging met u delen.
Met sportieve groet,
Bestuur SVVN

AGENDA ALGEMENE VERGADERING

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering op maandag 9 december 2019 om 20.00 uur in het clubgebouw, Rossinistraat 2 te Nijverdal.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Rooster van aftreden bestuur en voorstellen voor benoemingen. Het bestuur stelt de volgende wijzigingen voor: (tijdens de AV volgt een uitgebreide toelichting):
  1. Remko Schuitert is aftredend en niet herkiesbaar in de functie van bestuurslid Jeugd. Het bestuur stelt Martijn Claassen voor als zijn opvolger.
  2. Peter ten Kleij is aftredend en herkiesbaar in de functie van vice-voorzitter
  3. Richard de Weert is aftredend en herkiesbaar in de functie van bestuurslid Personeelszaken
  4. Peter van der Linde is aftredend en herkiesbaar in de functie van voorzitter
 4. Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 12 november 2018
 5. Jaarverslag van de secretaris 2018-2019
 6. Balans, staat van baten en lasten met toelichting van de penningmeester 2018-2019
 7. Vaststelling begroting
 8. Verslag van de kascommissie
 9. Verkiezing kascommissie
 10. Fusie met ENC
 11. Overige punten uit het bestuur

PAUZE

12.Rondvraag

13.Sluiting

Hoogachtend,

Bestuur S.V.V.N.

NB:

 • De financiële stukken kunnen worden ingezien op maandag 09 december 2019 van 19.15 uur tot 19.45 uur in de leiderskamer van de senioren. Het verslag van de Algemene Vergadering d.d 12 november 2018 ligt tevens op dit tijdstip op dezelfde locatie ter inzage. Dit verslag zal op 9 december dus niet worden voorgelezen.

•          (Tegen)Kandidaten voor de bestuursfuncties kunnen gesteld worden tot een half uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering aan de secretaris. Kandidatuur dient vergezeld te gaan van een lijst met ondertekening van tenminste drie leden van SVVN