Het sportpark Groot Lochter wordt onder andere door v.v. S.V.V.N. gebruikt als locatie om sport uit te oefenen. Helaas hebben we in het seizoen van 2017/2018 te maken gehad met diefstallen en vernielingen binnen ons complex, het bestuur van v.v. S.V.V.N. heeft, als reactie op de voorgekomen diefstallen en vernielingen, besloten cameratoezicht toe te passen.

Het bestuur vindt dit noodzakelijk om de belangen en de eigendommen van v.v. S.V.V.N., haar leden en haar bezoekers te behartigen en waar nodig te beschermen.

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera’s, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.

 

Artikel 1 Doel van het cameratoezicht

 • Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van eigendommen van v.v. S.V.V.N., haar leden en haar bezoekers met inachtneming van de regels voor privacy.

 

Artikel 2 Taken en verantwoordelijkheden

 • Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van v.v. S.V.V.N. Het dagelijks bestuur voert het beheer over het systeem. Het bestuur kan een ander lid aanwijzen voor het dagelijks beheer van het systeem.
 • Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld.
 • Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de officier van justitie en de politie, beschikbaar gesteld.

 

Artikel 3 Privacy van bezoekers

 • Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel van beveiliging en toezicht
 • Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.
 • Het berust hiermee op de grondslag “gerechtvaardigd belang”.
 • v. S.V.V.N. kondigt door middel van informatie bij de ingang van de kantine, aan dat er door haar beeldopnames worden gemaakt. Bezoekers gaan met het betreden van het complex en kantine akkoord met het maken van beeldopnames.

 

Artikel 4 Inzage in opgenomen materiaal

 • Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden.
 • Indien iemand beelden wil inzien, heeft hij of zij slechts het recht beelden in te zien waarop hij of zij zichtbaar is. Bij aanvraag dient de betrokkene aan te geven op welk tijdstip de beelden zijn gemaakt. Dit door dag en tijdstip te benoemen.
 • Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het dagelijks bestuur van v.v. S.V.V.N. Het belang van inzage dient te worden afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen.
 • Het dagelijks bestuur van v.v. S.V.V.N. beslist binnen 5 werkdagen op een verzoek van inzage van beeldmateriaal, het beeldmateriaal zal in de tussentijd wel veilig worden gesteld.
 • Inzage van het beeldmateriaal wordt verstrekt onder aanwezigheid van het dagelijks bestuur dan een algemeen bestuurslid.

 

Artikel 5 Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

 • Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie.
 • De persoon die de beelden in ontvangst neemt dient zich van tevoren te legitimeren.
 • De persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal
 • De beelden zullen vervolgens onderdeel uitmaken van het onderzoeksdossier
 • Bij aangifte wegens diefstal of vernieling vanuit het bestuur zal het beeldmateriaal ter beschikking worden gesteld bij de aangifte

 

Artikel 6 Het camerasysteem en beveiliging

 • Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera’s die opnamen maken van het complex en de kantine. Er worden geen opnames gemaakt in de kleedkamers en toiletten. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats.
 • De recorder is afgesloten voor derden. Alleen het dagelijks bestuur dan wel het aangewezen bestuurslid en de leverancier van de apparatuur hebben toegang tot de recorder.
 • Beelden worden als er geen reden voor is ze langer te bewaren, elke 14 dagen overschreven
 • Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie.
 • Het beeldmateriaal kan worden ingezien door het bestuur. Het is niet de intentie van v.v. S.V.V.N. om dit daadwerkelijk te doen. In principe vindt dit alleen plaats als er calamiteiten hebben plaatsgevonden of wanneer er beelden worden opgevraagd door derden.

 

Artikel 7 Informatieverstrekking

 • Dit protocol zal via de website van v.v. S.V.V.N. worden gepubliceerd.
 • Bij aanpassingen in het protocol zullen alle huurders hiervan op de hoogte worden gesteld en volgt er een publicatie op de website van v.v. S.V.V.N.
 • Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage dienen te worden ingediend bij het Algemeen bestuur van v.v. S.V.V.N.