HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van de SportVereniging Volharding Nijverdal

Artikel 1.

Clubkleuren

De officiële kleuren van de vereniging zijn groen-wit. Voor het reserve-tenue mogen ook andere kleuren gedragen worden.

 

Artikel 2.

De leden van de vereniging zijn onder te verdelen in:

  1. Spelende leden
  2. Seniorleden
  3. Jeugdleden

 

  1. Rustende leden
  2. Leden van verdienste
  3. Ereleden

 

Artikel 3.

Spelende leden

Spelende leden zijn zij, die gerechtigd zijn deel te nemen aan onder de verantwoordelijkheid van de KNVB georganiseerde wedstrijden.

Seniorleden zijn zij, die voor 1 januari van het lopende seizoen 19 jaar of ouder zijn.

Jeugdleden zijn zij, die op 1 januari van het lopende seizoen nog geen 19 jaar zijn.

 

 

Artikel 4.

Rustende leden

Rustende leden zijn leden, die niet gerechtigd zijn deel te nemen aan onder verantwoordelijkheid van de KNVB georganiseerde wedstrijden.

 

Artikel 5.

Ereleden en leden van verdienste

Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden door de Algemene LedenVergadering (ALV) met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen als zodanig worden benoemd.

 

Artikel 6.

De voorzitter geeft leiding en houdt toezicht op het verenigingsleven, hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de ALV om daarin wijzigingen aan te brengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te beëindigen, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, maar is verplicht deze te laten hervatten, als 1/3 van de aanwezige leden van de ALV daarom vraagt. Bij zijn afwezigheid volgt de 2e voorzitter hem in alle rechten en plichten op.

 

Artikel 7.

De secretaris voert de administratie van de vereniging voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is belast met het notuleren van de vergaderingen. Hij ondertekend namens de vereniging alle uitgaande stukken en hij is verplicht van deze stukken afschriften te houden. Hij brengt het jaarverslag uit op de ALV. Hij is verantwoordelijk voor de bewaring van het verenigingsarchief.

 

Artikel 8.

De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en is voor dat beheer persoonlijk verantwoordelijk. Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en andere bijdragen en houdt op een zodanige manier een boekhouding bij van alle ontvangsten en uitgaven van de vereniging, dat een overzicht van de baten en lasten van de vereniging te allen tijde direkt beschikbaar zijn. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem alleen gedaan tegen een behoorlijke kwitantie. Gelden, waarover niet onmiddellijk beschikt hoeft te worden, worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur op te stellen regels. Op de jaarlijkse ALV brengt hij verslag uit over zijn beheer en dient hij tevens een begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de ALV. Hij is gehouden aan de kascontrolecommissie inzage te geven van de kas en alle boeken en bescheiden en ook alle overige inlichtingen te verstrekken die de commissie inzake zijn beheer van hem verlangt. Dezelfde verplichting bestaat voor hem ook t.o.v. het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen.

 

Artikel 9.

Het bestuur is alleen bevoegd besluiten te nemen als tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

 

Artikel 10.

Over de aanschaf van materiaal beslist het bestuur, dan wel de BestuursGroep (BG) die daarvoor mandaat heeft gekregen van het bestuur, mits de uitgaven blijven binnen de door het bestuur vastgestelde begroting.

 

Artikel 11.

Elk lid, dat eigendommen van de vereniging in het bezit heeft, is verplicht deze goed te onderhouden en te bewaren. Bij verlies of beschadiging door slechte behandeling, kan het bestuur schadevergoeding eisen. Als het bestuur dat vraagt, zijn de leden verplicht het materiaal dat de vereniging toebehoort in te leveren. Bij bedanken als lid dient de kleding, voor zover deze toebehoort aan de vereniging, ingeleverd te worden.

 

Artikel 12.

Klachten dienen te worden ingediend bij het hoofd van de verantwoordelijke  BG. Klachten die niet specifiek onder een bepaalde BG vallen en klachten die niet naar tevredenheid worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het bestuur.

 

Artikel 13.

Zaalvoetbal

Tegen betaling van (extra) contributie, bestaat de mogelijkheid om in verenigingsverband deel te nemen aan zaalvoetbalcompetities georganiseerd door de KNVB.

 

Artikel 14.

Slotbepaling 

In alle gevallen waarin zowel de statuten, het huishoudelijk reglement als het structuurplan niet voorziet, beslist het bestuur. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement, het structuurplan en alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk kenbaar gemaakte regels en eisen te kennen. De statuten, het huishoudelijk reglement en het structuurplan kunnen door het bestuur  tegen betaling aan de leden worden aangeboden. De ALV kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, mits niet in strijd met de statuten. Dit reglement en zijn wijzigingen, aangenomen door de ALV met tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen, treden in werking met ingang van de dag volgende op de dag van aanname door de ALV. Alle voor die dag van kracht geweest zijnde reglementen zijn dan vervallen.