Update:

Inmiddels is zojuist (vrijdag 3 december) de link voor de Algemene Ledenvergadering van aanstaande maandag gemaild naar alle leden naar de bij de vereniging bekende e-mailadressen. Heeft u geen mail ontvangen (kijk eerst ook even in de spam!) dan kunt u dit zo spoedig mogelijk kenbaar via jp@svvn.nl zodat handmatig alsnog u de link toegestuurd krijgt.

Kunt u niet aanwezig zijn op de ALV en wilt u zich afmelden met kennisgeving dan kunt u dat mailen naar bovenstaand adres.

Door de verzwaarde maatregelen van de overheid zijn wij genoodzaakt de Algemene Ledenvergadering op 6 december digitaal te organiseren. Dit zal via het medium YouTube gaan. Tegelijktijdig ontvangt u dit nieuwsbericht via Sportlinkservices op het e-mailadres waarbij u bekend staat bij SVVN. Heeft u geen mail ontvangen (Kijk ook even in uw spam!) en wilt u de ledenvergadering bij wonen stuur dan een mail naar jp@svvn.nl. Volgend weekend wordt via Sportlinkservices via de mail een link gestuurd naar de on-line vergadering met verdere instructies.

De financiële stukken liggen zaterdag 4 december van 16:15 tot 16:45 uur ter inzake in de leiderskamer van de senioren.

Voor vragen over de digitale Algemene Vergadering kunt u mailen naar jp@svvn.nl.

Leden hoeven zich nu niet aan te melden voor de ledenvergadering.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering op maandag 6 december 2021 om 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Rooster van aftreden bestuur en voorstellen voor benoemingen. Het bestuur stelt de volgende wijzigingen voor: (tijdens de AV volgt een uitgebreide toelichting):
  1. Maarten Imhof is aftredend en niet herkiesbaar in de functie van bestuurslid sponsorzaken. Het bestuur stelt Leon Kienhuis voor als zijn opvolger.
  2. Judith Baan is aftredend en herkiesbaar in de functie van secretaris.
  3. Martijn Claassen is tussentijds aftredend. Het bestuur stelt Rob Otte voor als zijn opvolger
  4. Charon Vogelenzang de Jong te kiezen als bestuurslid met de focus op de dames/meisjes
 4. Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 14 december 2020
 5. Jaarverslag van de secretaris 2020-2021
 6. Balans, staat van baten en lasten met toelichting van de penningmeester 2020-2021
 7. Vaststelling begroting
 8. Verslag van de kascommissie
 9. Verkiezing kascommissie
 10. Overige punten uit het bestuur

PAUZE

11.Rondvraag

12.Sluiting

Hoogachtend,

Bestuur S.V.V.N.

NB:

 • De financiële stukken kunnen worden ingezien op zaterdag 3 december 2021 tussen 16.15 uur een 16.45 uur in de leiderskamer van de senioren. Het verslag van de Algemene Vergadering d.d 14 december 2020 ligt tevens op dit tijdstip op dezelfde locatie ter inzage. Dit verslag zal op 6 december dus niet worden voorgelezen.
 • (Tegen)Kandidaten voor de bestuursfuncties kunnen gesteld worden tot een half uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering aan de secretaris. Kandidatuur dient vergezeld te gaan van een lijst met ondertekening van tenminste drie leden van SVVN.