AGENDA ALGEMENE VERGADERING

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering op maandag 13 november 2017 om 20.00 uur in het clubgebouw, Rossinistraat 2 te Nijverdal.

AGENDA

1.Opening

2.Mededelingen

3.Rooster van aftreden bestuur en voorstellen voor benoemingen. Het bestuur stelt de volgende wijzigingen voor: (tijdens de AV volgt een uitgebreide toelichting):

3.1.Gerard Freriksen in de functie van penningmeester.

3.2.Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar zijn Heidi de Jong en Martin Wijnen in de duo-functie voor PRAC. Het bestuur stelt Jean Pierre Bonnet en Cynthia Beldman voor als opvolgers.

3.3.Aftredend en niet-herkiesbaar is Reinald Mondeel in de functie van TC Senioren. Het bestuur stelt Marinus op den Dries voor als zijn opvolger.

3.4.Arjan Wijnen en Rene Otten zijn aftredend en niet herkiesbaar in de duo-functie van Beheerszaken.

4.Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 13 november 2016

5.Jaarverslag van de secretaris 2016-2017

6.Balans, staat van baten en lasten met toelichting van de penningmeester 2016-2017

7.Aanpassing contributie

8.Vaststelling begroting

9.Verslag van de kascommissie

10.Verkiezing kascommissie

PAUZE

11.Overige punten uit het bestuur

12.Rondvraag

13.Sluiting

Hoogachtend,

Bestuur S.V.V.N.

NB:

-De financiële stukken kunnen worden ingezien op maandag 13 november 2017 van 19.15 uur tot 19.45 uur in de leiderskamer van de senioren. Het verslag van de Algemene Vergadering d.d 14 november 2016 ligt tevens op dit tijdstip op dezelfde locatie ter inzage. Dit verslag zal op 13 november dus niet worden voorgelezen.

-Bij het publiceren van de agenda is er nog geen kandidaat (kandiaten) bekend voor de positie van Beheerszaken. Mocht er zich (een) kandida(a)t(en) aandienen gedurende de periode tussen publiceren agenda en Algemene Vergadering dan zal (zullen) deze kandida(a)t (en) bekend worden gesteld schriftelijk op maandag 13 november 2017 van 19.15-19.45 uur in de leiderskamer danwel tijdens de Algemene Vergadering

-(Tegen)Kandidaten voor de bestuursfuncties kunnen gesteld worden tot een half uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering aan de secretaris. Kandidatuur dient vergezeld te gaan van een lijst met ondertekening van tenminste drie leden van SVVN.